آموزش کریستال | دانلود فایل صوتی در مورد مهارت های یادگیری


یادگیری کریستالیفایل صوتی Crystal Learning برای اولین بار در سال 2014 به عنوان زیرمجموعه ای از فایل های صوتی رادیویی تکمیلی منتشر شد. این فایل صوتی از زمان انتشار مورد استقبال عزیزان مکمل قرار گرفته است و اگر تجربیات دوستان مکمل را مرور می کنید، گوش دادن به این فایل صوتی را به دوستان تازه وارد بیش از هر فعالیت دیگری توصیه می کنم.

پست آموزشی کریستال دانلود فایل صوتی آموزش مهارت برای اولین بار در متمم. ظاهر شد.