جملات تکمیلی روزانه بخش چهل و چهارم


جملات تکمیلی روزانه

جملات تکمیلی روزانه

متامی در گذشته جملاتی را روزانه منتشر می کرد و در اختیار دوستانش قرار می داد.

با توجه به اینکه امکان ذخیره این جملات و بررسی مجدد آنها وجود نداشت، اکنون تعدادی از این جملات را در قالب #دعوت به گفتگو و برخی دیگر را در قالب مجموعه های هفت جمله ای (مرتبط به یک هفته) منتشر می کنیم. . .

با مراجعه به جملات #روزانه متمم می توانید جملات قبلی را ببینید و بخوانید.

آنچه در زیر می آید قسمت چهل و چهارم آرشیو جملات روزانه است:

شما هنوز در این بحث مشارکت نکرده اید.

چند مقاله پیشنهادی از مکمل: