آیا ما همیشه باید در موضع خود بایستیم؟


بر حرفه های قبلی پافشاری کنیدافراد زیادی هستند که معتقدند “ایستادن بر آنچه قبلاً گفته اند و متعهد ماندن به موقعیت قبلی خود” یک ویژگی مثبت است. به همین دلیل است که گاهی می شنویم کسی انتقاد می کند: “چیزی در طول زمان تغییر کرده است و نمی توان به آن اعتماد کرد.” یا اینکه «اون که الان اینو میگه

آیا ما باید همیشه در موقعیت خود بمانیم؟ اولین بار در مکمل ظاهر شد.