برندسازی شخصی انتخاب مخاطب برند


مخاطبان برند شخصیدر اولین درس از سری درس های برندسازی شخصی اشاره کردیم که پیتر مونتویا یکی از اولین کسانی بود که در مورد برندسازی شخصی صحبت کرد و کتاب نوشت. آنجا گفتیم که در میان سخنان مونتویا – که بسیاری از آنها قدیمی هستند – یک نکته کلیدی وجود دارد که هنوز تازه باقی مانده است.

نوشته شده توسط برندسازی شخصی انتخاب برند مورد نظر برای اولین بار در مکمل. ظاهر شد.