مراحل پایان دادن به یک رابطه عاطفی نشانه های قطع رابطه چیست؟


چگونه رابطه خراب می شودمی دانیم که رابطه بین دو نفر چیزی نیست که در یک لحظه بوجود بیاید یا از بین برود. شکل گیری رابطه زمان می برد و معمولاً تخریب آن به تدریج و در طول زمان اتفاق می افتد. در درس شش مرحله ای روابط بین فردی، روند را اینگونه شرح دادیم: «رابطه از برخوردهای اولیه شروع می شود و به پایان می رسد.

نوشته شده در مراحل پایان دادن به یک رابطه عاطفی | نشانه های قطع رابطه چیست؟ اولین بار در مکمل ظاهر شد.